Беглика фест 2018: Десет стъпки по пътя

Details
Start:

август 22 - 01:00 pm

End:

август 27 - 01:00 pm

Event Category:

Състезания

Website:
Event Website
Organizer

Beglika Fest 2018

Website: Organizer's Website
Venue

Язовир Голям Беглик

Batak, Bulgaria

(for English version please scroll down)

Който е бил на Беглика, я носи в очите и сърцето. Беглика фест в една дума е Магия – във всичко и най-вече в хората.

Първата стъпка беше през 2008 година, когато се роди Беглика фест. В началото бяха седем организации и няколко ентусиасти. Наричаха се „Министерството на Свободата” 🙂

Всяка следваща стъпка беше учене в забавление – как да излъчваме, да попиваме, да свирим, да танцуваме, да осмисляме и да споделяме свободата и красотата.

Високи мощни ели, меки поляни за боси крака, хладни бляскави води и бреговете на Големия Беглик. Вечер – огньове и тъпани, голяма луна на черно одеяло, топли сладки приказки между непознати приятели, които се срещат веднъж годишно. Денем музиката цял ден не те пуска от танците с развети коси. И току-виж си пропуснал дискусиите, семинарите, йогата, театъра на импровизацията, танца на силата, а тишинавтите отдавна са заминали на своя остров.

Но дори и да лежиш на поляната в плен на магията и да наблюдаваш човешкия мравуняк, си обзет от щастието да си част от едно невероятно цяло. Само за 1, 2, 3, 4, 5 дни през последните 10 години. Пазиш си ги в сърцето цялата година, за да дочакаш следващата. Как да опишеш Беглика фест? С една дума: Магия – във всичко и най-вече в хората.

Това не се описва. То се преживява. От 22 до 27 август 2018 година.

Пак по пълнолуние. Пак на язовир Голям Беглик.

–––––––––––––––––––-

BEGLIKA FEST 2018: Ten Steps on the Way

Whoever has been to Beglika, carries it in their heart and soul.
Beglika Fest is in one word: Magic – in every way and mainly the people.

The first step was in the year 2008 when Beglika Fest was born. In the beginning, there were 7 organizations and a bunch of enthusiasts. They were called the “Ministry of Freedom“ 🙂
Every progressing step was in the learning of fun – how to emit, to take in, to play, to dance, to reflect and to share the freedom and the beauty.

High strong firs, soft lawns for bare feet, cool glamorous waters and the coasts of Lake Golyam Beglik. In the evening – fire and drums, full moon laid across the dark sky, warm heartfelt stories between unknown friends, who meet once a year. During the day, the music captures you whilst you dance with flailing hair. And perhaps you’ve missed the discussions, seminars, the yoga, the theater of improvisation, the dance of power, and the Tishinavtite [People of Silence] could have long gone back to their island.

However, if you choose to lay on the lenghty lawns captured by the magic observing the human colony that is the people, you are still captured in the happiness to be a part of an incredible whole. Only for 1, 2, 3, 4, 5 days during the past 10 years. You keep them in your heart for the whole year, and you wait patientless for the next year.

How do you describe Beglika fest? One word: Magic – in every way and mainly in the people.

Beglika cannot be described. It must be experienced. 22 August – 27 August 2018.

During full moon again. Next to Lake Golyam Beglik – again.


 

Коментирай, сподели опит, разкажи история

Loading Facebook Comments ...

Speak Your Mind

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>